kit-carson-park-390x250.jpg

Kit Carson Park; photo from kobi5.com